ESTEKSAN MAKİNA KİMYA AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MÜŞTERİ VE POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 

ESTEKSAN MAKİNA KİMYA AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

MÜŞTERİ VE POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 

Son Güncelleme: 24.05.2023 

ESTEKSAN MAKİNA KİMYA AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.  

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği: 

Müşteri ve Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve işbu kişisel verilerin işlenmesinde ESTEKSAN MAKİNA KİMYA AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz. 

Veri Sorumlusu ESTEKSAN MAKİNA KİMYA AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Veri Sorumlusunun Adresi Şeker Mah. Askeri Fabrika Cad. No:29  51700 Bor/ NİĞDE 
İletişim Kanalı info@esteksan.com 
 1.  Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden kayıt altına almakta ve kullanmaktayız; 

Amaç Hukuki Sebep 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi KVKK 5 (2) a: Kanunlarda açıkça öngörülmesi.   
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin YürütülmesiLojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi KVKK 5 (2) c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 
Hukuk İşlerinin Takibi ve YürütülmesiKVKK 5 (2) e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesiİş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin YürütülmesiKVKK 5 (2) f: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

d)           İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır: 

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme kapsamında basılı dokümanların gönderimi amacıyla, gönderim işlemini gerçekleştiren kargo servisi firmaya aktarılabilecek ve bu firma sizinle irtibata geçebilecektir. 
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürünlerin teslimatının sağlanabilmesi amacıyla, lojistik faaliyetlerini yürüten firmaya aktarılabilecek ve bu firma sizinle irtibata geçebilecektir.   
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. 
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir. 
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir. 

e)            Yurtdışına Aktarım      

KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenen kişisel verileriniz, Şirket’in ürün ve hizmetlerine dair satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerinin veri tabanları yurt dışında olan çevrimiçi yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle, KVKK’nın 9 (1) maddesi uyarınca açık rızanıza istinaden yurt dışına aktarılabilecektir.

f)            Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:  

 • E-posta iletisi gönderilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi. 
 • Müşteri ziyaretleri, seminer veya etkinlikler sırasında kartvizit paylaşımı yapılması. 
 • Ticari faaliyet amacıyla sizlerle iletişime geçmemizi öneren müşteri ve/veya potansiyel müşteri veya üçüncü kişilerce kişisel verilerinizin tarafımıza iletilmesi. 

g)           KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız  

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,  

 • “Şeker Mah. Askeri Fabrika Cad. No:29  51700 Bor/ NİĞDE ” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, 
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, 
 •   (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@esteksan.com  adresine elektronik posta göndererek  

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.